Материална база

“Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп“ е търговско дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско имущество и представлява едно модерно за областта и страната лечебно заведение. Болницата разполага с достатъчно физически и морално годни пасивни и активни фондове, които спомагат за осъществяването на един съвременен лечебно-диагностичен процес.

Сградният фонд на болницата представлява монолитна блокова система в която са разположени всички функционални звена.

Общата площ на болницата е 3500 кв.м., от които застроена площ 882 кв.м., а разгъната площ 2283 кв.м.

Сградата е съоръжена с необходимите инсталационни системи и отговаря на изискванията на ХЕИ, противопожарна охрана, както и на изискванията за охрана и условия на труд. Създадена е болнична информационна система.

Доброто техническо експлоатационно състояние на сградата се дължи на редовното и поддържане, което се извършва дори при определено “свит” за ремонтни дейности бюджет.

Благодарение на грижите на реалните стопански субекти в района през последните години, болницата разполага със съвременно медицинско и техническо оборудване, което позволява и прилагането на по-високи технологично-лечебни дейности.