Конкурс за началник на отделения за длъжността: „Началник отделение” по „Вътрешни болести”,“ Неврология”, „Физиотерапия и рехабилитационна медицина”, „Образна диагностика” и Началници на лаборатории по „Клинична лаборатория” и „Микробиология”

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП” АД  

2070 гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски” № 24;07181 56-31/32; e-mailaddress: hospital_pirdop@abv.bg

 

О Б Я В А

            На основание Заповед № 71/ 8.08.2017 год.на Изпълнителния Директор, чл. 90 от Кодекса на труда и чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения, МБАЛ – Пирдоп АД, гр. Пирдоп, обявява конкурс за длъжността „Началник отделение” по „Вътрешни болести”,“ Неврология”, „Физиотерапия и рехабилитационна медицина”, „Образна диагностика” и Началници на лаборатории по „Клинична лаборатория” и „Микробиология”при следните изисквания:

 1. Кандидатите за длъжността  Началник отделение трябва да отговарят на следните условия:
  • Да са психически здрави;
  • Да са физически здрави до степен позволяваща им изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността;
  • Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност по профила на отделението, за което кандидатстват, втора специалност ще се счита за предимство;
  • Защитена докторска дисертация или научна степен по профила на специалността ще се счита за предимство;
  • Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти;
  • Не по-малко от 5 години трудов стаж като лекар по специалността в лечебно заведение за болнична помощ.
  • Да се ползва с добро име в обществото и в професионалната среда;
  • Да не са му налагани дисциплинарни и административни наказания за съществени нарушения на трудовата дисциплина ;
  • Да не е осъждан за престъпления от общ характер;
  • Допълнителна квалификация - за всички медицински дейности изисквани от НЗОК в областта на съответната специалност,  за нивото на компетентност на съответното отделение;

 

 1. Конкурсът ще се проведе на три етапа, в един или повече дни, взависимост от броя на кандидатите.

 

 1. Конкурсът ще бъде проведен след проверка на документите на кандидатите за съответствие с изискванията, оценка на писмен проект по зададена тема и събеседване с кандидатите по защита на разработения проект и нормативната уредба в здравеопазването, отнасаща се към длъжностните задължения.

 

Темата на проекта е: "Развитие и перспективи на отделението/лабораторията в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионалното усъвършенстване и развитие на кадрите. Oрганизация и система за контрол върху качеството на медицинската дейност.”

 1. До конкурса ще бъдат допуснати само кандидатите, отговарящи на условията за участие.

 

 1. При подаване на документите за участие на кандидатите ще се предоставя следната информация:
 • Длъжностна характеристика за длъжността „Началник отделение”. Данни за структурата на болницата;
 • Данни за числения състав и квалификацията на кадрите в съответните отделения;
 • Правилник за дейността и вътрешния трудов ред на болницата и съответното отделение;
 1. Класирането на кандидатите ще се извърши чрез:

6.1. Оценката на писмения проект да бъде формирана по следните критерии:

 • Съответствие на проекта със зададената тема;
  • Степен на реална приложимост на разработения проект;
  • Съответствие на проекта с действащата нормативна база в областта на здравеопазването;
  • Съответствие на проекта с обективните икономически условия и мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в района и страната;

6.2. Оценката от събеседването ще се формира по следните критерии:

 • Преценка мотивацията на кандидата за заемане на длъжността;
 • Аналитична компетентност;
 • Познаване спeцификата на дейността;
 • Ориентация към резултати;
 • Степен на комуникативност;
 • Степенуване на приоритети;
 • Управленска компетентност;
 • Познаване на нормативната база свързана с длъжностните задължения;
 • Защита на писмения проект;

 

 1. На класиране подлежат кандидатите получили средно-аритметична оценка най-малко 4.50 от двата етапа на конкурса.

 

 1. За участие в конкурса от кандидатите да бъдат изисквани следните документи:

8.1. Заявление за участие в конкурса – по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД  с адрес: www.mbalpirdop.com;

8.2. Професионална автобиография;

8.3. Копие от дипломата за висше образование и за специалност по профила на отделението за което кандидатства;

8.4. Копие от документ за присъдена докторска и /или научна степен – при наличие на такива;

8.5. Копия от удостоверенията и/или сертификатите удостоверяващи допълнителна квалификация;

8.6. Удостоверение за трудов стаж или заверено копие от трудовата книжка на кандидатът;

8.7. Медицинско удостоверение за работа;

8.8. Удостоверение от психодиспансер, че кандидатът не се води на отчет

8.9.  Свидетелство за съдимост .

8.10. За кандидати извън лечебното заведение – препоръка от настоящи и/или предишни работодатели.

8.11. Удостоверение за редовно членство в БЛС .

8.12. Писмен проект по обявената тема .

Писменият проект да бъде запечатан в отделен плик, собственоръчно надписан с трите имена на кандидата и поставен в допълнителен плик ведно с документите по т. 9.

 1. Документите по т. 8 ще бъдат приемани по реда на постъпването им с вх.№ в от секретар-деловодителя, в административния офис на МБАЛ - Пирдоп, ет.1, всеки работен ден в срок до 1 /един/ месец от датата на публикуване на обявата.

 

 1. Документите по т.8.1 до 8. 12 ще бъдат разгледани веднага след изтичане на срока по т.9.

 

 1. Конкурсът на допуснатите кандидати ще се проведе на 15.09.2017 год. от 13.00 часа в Залата на МБАЛ – Пирдоп, намираща се на в гр. Пирдоп, ул. Георги Бенковски N 24, ет. І, до кабинета на Изпълнителния Директор. Допуснатите кандидати ще бъдат писмено уведомени на посочения от тях и - мейл или факс, както и чрез обявяване на списъка на таблото пред Рапортна зала в сградата на „МБАЛ-Пирдоп” АД.

 

 1. В три дневен срок от приключване на конкурса кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от него чрез обявление поставено на таблото за обяви на болницата, по електронната  поща на кандидата и по телефона.

 

 1. За допълнителна информация на тел. 07181/5337 и 0878 322 839  – г-ца Лора Петрова – Специалист „Управление човешки ресурси”.
Конкурс за началник на отделения за длъжността: „Началник отделение” по „Вътрешни болести”,“ Неврология”, „Физиотерапия и рехабилитационна медицина”, „Образна диагностика” и Началници на лаборатории по „Клинична лаборатория” и „Микробиология” - Изображение 1