Обява конкурс Н-к отделения

О Б Я В А

 

            На основание чл.68,ал.7 от Закона за лечебните заведения, във вр. с чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 105/29.12.2017 год.на Изпълнителния директор,  МБАЛ – Пирдоп АД,  обявява конкурс за заемане на следните длъжности:

 

Началници на следните отделения/лаборатории:

 1. Очни болести
 2. Физиотерапия и рехабилитационна медицина
 3. Образна диагностика
 4. Клинична лаборатория
 5.  Микробиологична лаборатория

с  място на работа : „ МБАЛ-Пирдоп” АД , гр.Пирдоп, ул.” Георги Бенковски” №24, и при следните условия:

 • Изисквания за заемане на длъжностите началник-отделение/лаборатория.
 • Кандидатите за заемане на обявените конкурсни длъжности следва да имат:
 • Висше образование „ Медицина” с образователно-квалификационна степен – магистър по медицина;
 • Придобита медицинска специалност по профила на отделението, за което се кандидатства.Допълнителна професионална специализация и квалификация – ще се считат за предимство.
 • Минимум 5/пет/ години трудов стаж по специалността  в лечебно заведение за болнична помощ.
 • Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти, (Word, Exsel, Internet)
 • Познават нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната харастеристика за съответната длъжност.
 • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи за допускане до конкурс:

 1. Заявление за участие в конкурса – по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД  с адрес: www.mbal-pirdop.com;
 2. Професионална автобиография;
 3. Диплома за завършено висше образование – заверено от кандидата копие;
 4. Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация – заверени от кандидата копия;
 5. Документи удостоверяващи трудов стаж по специалността ( трудова книжка , УП-3 – удостоверение за осигурителен(трудов) стаж );
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Удостоверение за членство в БЛС;
 8. Препоръка от настоящи и/или предишни работодатели- за кандидати извън лечебното заведение;
 9. Писмен проект по тема: „ Развитие и перспективи на отделението/лабораторията в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионалното усъвършенстване и развитие на кадрите. Oрганизация и система за контрол върху качеството на медицинската дейност.”

            Начин на провеждане на конкурса:Конкурсът ще се проведе на три етапа:

 

Първи етап:  Допускане до участие, (подбор по документи) – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания  от комисията по допусканене на кандидатите до конкурса.

 

Втори етап: Оценка на представен писмен проект по предварително зададената тема.

 

Трети етап: Събеседване с кандидатите – с цел защита на разработения проект и оценка на познанията на кандидата на нормативната уредба в областта на здравеопазването, относима към длъжностните задължения, съгласно длъжностната характеристика.

 

            Оценка.

 

 

            Комисията  по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

 

 1. Оценка на разработения проект – по шестобалната система и ще  бъде формирана по следните критерии:

-          Съответствие на проекта със зададената тема;

-          Степен на реална приложимост на разработения проект;

-          Съответствие на проекта с действащата нормативна база в областта на здравеопазването;

-          Съответствие на проекта с обективните икономически условия и мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването в района и страната;

            До събеседване се допускат само кандидати получили не по-малко от мн.добър 4,50 на писмения проект.

 

 

 1. Оценка от събеседването с кандидата – по шестобалната система и ще бъде формирана по следните критерии:

-          Преценка мотивацията на кандидата за заемане на длъжността;

-          Аналитична компетентност;

-          Познаване спeцификата на дейността;

-          Ориентация към резултати;

-          Степен на комуникативност;

-          Степенуване на приоритети;

-          Управленска компетентност;

-          Познаване на нормативната база свързана с длъжностните задължения;

-          Защита на писмения проект;

 

           

            Класиране

 

На класиране подлежат кандидатите, получили средно-аритметична оценка на разботения проект и от проведеното събеседване – не по-ниска от   мн. добър 4.50.

 

 

            Място за получаване на информация и на подаване на документите за участие:

 

            Гр.Пирдоп, област София ,ул.” Георги Бенковски” № 24 - деловодство на „МБАЛ-Пирдоп” АД, ет.1 в сградата на лечебното заведение.

 

            Предварително и при поискване от кандидата за участие се предоставят:Типова длъжностната характеристика за длъжността „Началник отделение”, за длъжността за която ще кандидатства, данни за числения състав и квалификацията на кадрите в съответните отделения, Правилник за дейността и вътрешния трудов ред на болницата и съответното отделение.

 

            Документите се подават в запечатан плик, надписан само за длъжността, за която се кандидатства. Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния плик.

 

           

Срок за подаване на документи за участие  в конкурса:

 

Всеки работен ден от 8.00 часа до 14.00 часа   до  35 ( тридесет и пет ) дни от датата на публикуване на обявата на електронната страница на МБАЛ-Пирдоп  АД  -  www.mbal-pirdop.com;

 

 

За допълнителна информация -  Лора Петрова – Специалист „Управление човешки ресурси”, тел. 0878 322 839 

Обява конкурс Н-к отделения - Изображение 1