Обява лекари

Обява

 

МБАЛ Пирдоп АД търси да назначи лекари със следните специалности: „Пулмология и фтизиатрия”, „Хирургия”, „Анестезиология и реанимация”, „ Детски болести”,  както и лекари с образователно квалификационна степен „Магистър” по медицина без придобита специалност.

.

Основни изисквания:

• Да притежават образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност  „Пулмология и фтизиатрия”, „Хирургия”, „Анестезиология и реанимация”,

 • Да са психически здрави;

  • Да са физически здрави до степен, позволяваща им изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността;
  • Компютърни умения със съответните общоприети за употреба софтуерни продукти;
  • Да се ползва с добро име в обществото и в професионалната среда;
  • Да не са му налагани дисциплинарни и административни наказания за съществени нарушения на трудовата дисциплина ;

• Да не е осъждан за престъпления от общ характер;

  • Допълнителна квалификация - за всички медицински дейности изисквани от НЗОК в областта на съответната специалност,  за нивото на компетентност на съответното отделение.

Личностни умения и компетенции:

• Комуникативност и умения за работа с пациенти;
• Организираност и умения за работа в екип;
• Инициативност и високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:

• Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения ;
• Възможност за прогресивно нарастване на възнаграждението, отговарящо на постигнатите финансови резултати от дейността;
• Работа в динамична и стимулираща работна среда;

• Пълно работно време;

• Коректни трудови взаимоотношения;

Необходими документи:

• Заявление за назначаване по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД  с адрес: www.mbal-pirdop.com;

• Професионална автобиография;

• Копие от дипломата за висше образование и  придобита специалност .

• Копия от удостоверенията и/или сертификати, удостоверяващи допълнителна квалификация;

  •  Удостоверение за редовно членство в БЛС .

 

Допълнителна информация на  e-mail: petrova_hrs_mbalpirdop@abv.bg;

 

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфеденциалност, според ЗЗЛД.

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Обява лекари - Изображение 1