Обява за работа - специалност "Физиотерапия и рехабилитационна медицина"

Обява

МБАЛ Пирдоп АД търси да назначи лекар със специалност „ Физиотерапия и рехабилитационна медицина”.

 

Основни изисквания:

 • Да притежава образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина и специалност „Физиотерапия и рехабилитационна медицина” или лекар с опит по специалността.
 • Да е психически здрав;
 • Да са физически здрав до степен, позволяваща изпълнението на изискванията, залегнали в длъжностната характеристика на длъжността;
 • Компютърни умения със съответните общоприети и специфични за употреба софтуерни продукти;
 • Да се ползва с добро име в обществото и в професионалната среда;
 • Да не са му налагани дисциплинарни и административни наказания за съществени нарушения на трудовата дисциплина ;
 • Да не е осъждан за престъпления от общ характер;
 • Допълнителна квалификация - за всички медицински дейности изисквани от НЗОК в областта на съответната специалност, за нивото на компетентност на съответното отделение.

Личностни умения и компетенции:

 • Комуникативност и умения за работа с пациенти;
  • Организираност и умения за работа в екип;
  • Инициативност и високо чувство за отговорност;

Ние Ви предлагаме:

 • Стимулиращо възнаграждение, насърчаващо високите лични постижения ;
  • Възможност за прогресивно нарастване на възнаграждението, отговарящо на постигнатите финансови резултати от дейността;
  • Работа в динамична и стимулираща работна среда;
 • Пълно работно време;
 • Коректни трудови взаимоотношения;

Необходими документи:

 • Заявление за назначаване по образец, което кандидатите могат да изтеглят от електронната страница на „МБАЛ-Пирдоп” АД с адрес: www.mbal-pirdop.com;
 • Професионална автобиография;
 • Копие от дипломата за висше образование и придобита специалност .
 • Копия от удостоверенията и/или сертификати, удостоверяващи допълнителна квалификация;
 • Удостоверение за редовно членство в БЛС .

 

Допълнителна информация на  e-mail: petrova_hrs_mbalpirdop@abv.bg;

 

 

Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфеденциалност, според ЗЗЛД.

 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Обява за работа - специалност "Физиотерапия и рехабилитационна медицина" - Изображение 1