Договорни отношения

Договори с други лечебни заведения

 

УМБАЛ "Света Анна – София"АД

Кръв и кръвни съставки

 

МБАЛ "Света Анна – София"АД

Имунохематологични изследвания

 

"Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар - София област" ЕООД

Експертно решение на Онкологичен комитет, равнопоставени в съответствие със Закона за лечебните заведения и Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.

 

УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД

Трансезофагиална ЕхоКГ , Пункционна бъбречна биопсия, Хормонални и ликворни изследвания , туморни маркери , Плазмафереза , Офталмология , Нуклеарномедицинска диагностика , Ангиографски изследвания , ЕЕГ, МРТ, Радиоизотопна лаборатория, Клинико - паталогична диагностика

 

Медико-диагностична лаборатория БОДИМЕД

Биологичен материал за имуно глобулин Е,ЕСР, както и всички

Специфични протеини и цитокини

 

НЦЗПБ – Медико-диагностични изследвания

НЦРРЗ – Дозиметричен контрол на професионалното облъчване.

 

Здравно - осигурителните фондове, с които работи болницата :

 

Обединен здравно-осигурителен фонд "Доверие" АД

 

Извършване срещу заплащане на здравни услуги за диагностика и лечение в болнични условия на осигурените от ЗОФ "Доверие" АД лица.