Обща информация

МБАЛ – Пирдоп АД се намира на територията на Община Пирдоп. Град Пирдоп е разположен в Златишко – Пирдопската котловина, между най-високите  планинските прагове на Подбалкана - на  изток от Гълъбец и на запад от Козница. На север котловината граничи със Стара планина, а на юг -  със Средна гора.

 

Здравният район обслужван от МБАЛ Пирдоп АД  включва седем общини: Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Чавдар, Челопеч, с население около 26 000 души. Осигурена е пряка транспортно-комуникативна връзка със столицата чрез авто- и железопътен транспорт.
   

МБАЛ – Пирдоп АД работи всъответствие с  издадено от  Министерството на здравеопазването Разрешително за осъществяване на лечебна дейност № МБ-7/10.11.2017 год. за следните медицински специалности:

 • Вътрешни болести;
 • Гастроентерология;
 • Ендокринология и болести на обмяната;
 • Кардиология;
 • Пневмология и фтизиатрия;
 • Нефрология;
 • Педиатрия;
 • Нервни болести;
 • Хирургия;
 • Очни болести;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Клинична лаборатория;
 • Микробиология;
 • Образна диагностика.

МБАЛ – Пирдоп АД е акционерно дружество със 100% общинска собственост, вписано в ТР на Агенция по вписванията на 18.12.2013 г., преобразувано чрез промяна на собствеността от еднолично акционерно дружество с едностепенна форма на управление в акционерно дружество с двустепенна форма на управление.

 

Акционери в Дружеството са общините Пирдоп, Челопеч, Чавдар, Златица, Мирково, Антон и Копривщица.