Права на пациентите

Многопрофилната болница за активно лечение – Пирдоп” ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

    1. Пациентът има право ДА ПОЛУЧИ своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговия пол, възраст и етническа принадлежност, религиозни убеждения и културно равнище.
    2. Пациентът има право ДА ЗНАЕ името, длъжността и квалификацията на лекаря, който го лекува и името на медицинската сестра, която се грижи или отговаря за координацията на грижите за него.
    3. Пациентът има право ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАН за характера и прогнозата на заболяването си и за смисъла на необходимите изследвания и лечение. Когато пациента е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.
    4. Пациентът има право ДА ПРИЕМЕ ИЛИ ОТХВЪРЛИ предложените му изследвания и лечение, да бъде информиран за съществуващи алтернативи за диагностика и лечение и свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложеното лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.
    5. Пациентът има право ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО ИЗСЛЕДВАН И ЛЕКУВАН чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства и използване на технически изправна апаратура, А СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГРИЖИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ С НЕОБХОДИМАТА ВЕЩИНА, ВНИМАНИЕ И УВАЖЕНИЕ.
    6. Пациентът има право на обезболяваща терапия при установени правила и процедури за нейното провеждане.
    7. Пациентът има право ДА МУ СЕ ГАРАНТИРА тайната на данните за болестното му състояние, а консултациите и обсъжданията свързани с диагностиката и лечението му да се провеждат дискретно.
    8. Пациентът има право ДА ПОЛУЧИ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБЯСНЕНИЯ, когато трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.
    9. Пациентът има право ДА ПОИСКА и второ мнение от друг лекар в Болницата.
    10. Пациентът и членове на неговото семейство имат право ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ за условията и реда за участие в клиинчни изследвания, проучвания и изпитвания. Пациентът има право да откаже участие в клинични изследвания, проучвания и изпитвания, както и по всяко време да оттегли своето съгласие за участие.
    11. Пациентът има право ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на лечението му.
    12. Пациентът има право ДА ПРИЕМА или отказва приемането на посетители по време на престоя си в Болницата
    13. Пациентът има право ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН от физическо насилие или принуда.
    14. Пациентът има право ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на отделението и задълженията, които засягат поведението му като пациент.
    15. Пациентът има право НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояния на безпомощност или в края на живота, с оглед запазване на неговото достойнство.
    16. Пациентът има право ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ с разходите по лечението му, независимо от източника на плащането.
    17. Пациентът има право ДА ПРАВИ ОПЛАКВАНИЯ пред МЗ, РЗОК, Регионалното ръководство на БЛС и администрацията на Болницата, когато правата му, посочени в тази ИНФОРМАЦИЯ, са накърнени.

ЗА ПАЦИЕНТИ, които не са навършили 18 годишна възраст или са поставени под пълно или ограничено запрещение, горепосочените права се предявяват от техните законни представители, доколкото не могат да се изискват или упражняват от самите тях.